Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe


Senior EUS infrastructure Architect (Refnr:191)


Scope: Technical implementation, Microsoft/Azure/cloud/Workplace/automatization specialist
Roll: Senior cloudarkitekt för arbetsplatsrelaterade tjänster med djup teknisk/hands-on/implementationserfarenhet.
Beskrivning:
I ditt uppdrag kommer du att övergripande vara en av nyckelpersonerna som, för en stor kommunal kund i Stockholms utbildningsbransch, ser till att kärnan i bolagets leverans till kunden, uppfyller de krav som ställs både från kundens sida och internt, funktion, kostnad, informationssäkerhet mm. Enligt det avtal som finns upprättat finns det en del fördefinierade krav, och en del som vi beräknar kommer att tillkomma eller förändras inom kort.
Uppdraget består initialt av:
-Etablering av kravspec, både internt och externt
-Vägande av krav mot olika parametrar av intresse (kostnad, kalendertid, svårighetsgrad, tillgängliga kompetenser, befintliga lösningar etc)
-Kommunicerande av lösning och kravuppfyllelse samt annan kommunikation både internt och externt
-I detalj förstå hur detta kan och bör implementeras samt kunna värdera och ompröva nuvarande preliminära designval med egen kompetens och erfarenhet av olika tekniker, mjukvaror etc sammanvägt med icke-funktionella aspekter såsom att hitta och värdera resurser och/eller leveransenheter som kan leverera komponenter till en större helhet
-Bistå med input till projekt/program med hur detta påverkar tidplan, kostnad, kvalitet, milstolpar etc
-Bygga något som är långsiktigt hållbart för en leveransorganisation i ordinarie leverans och därmed kunna designa något som är kostnadseffektivt att köra och håller TCO lågt samtidigt som leveransen möter eller överskrider kundens krav och i viss mån förväntningar
-Erfarenhet att jobba agilt/devops med täta leveranser och en ”fail fast” metodik då detta är något vi kommer att behöva använda för leverans och utvärdering av olika komponenter
När denna fas av uppdraget börjar lida mot sitt slut så kommer sedan nästa del, som primärt handlar om följande:
-Implementera tänkt lösning till stora delar egenhändigt i samråd och i samarbete med andra specialister inom samma och andra områden, samt andra leveransenheter för vissa delar av den sammantagna leveransen
-Kommunicera både faktisk implementation och designval
-Dokumentera designval och faktisk implementation
-Förbereda och göra överlämning till tänkt(a) leveransorganisation(er)