Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Förvaltningsledare (Refnr: 120)

Beskrivning av uppdraget 
Tjänsten Objektsledare IT (OLIT)/It-förvaltare är placerad på sektionen Interna tjänster där ett av tretton förvaltningsobjektet, Stöd utveckla kollektivtrafik är placerat. Rollen är en tudelad och innefattar dels rollen som Objektsledare IT (OLIT) men även rollen som It-förvaltare. Rollen OLIT svarar för att verksamhetens krav realiseras i IT-stödet och att åtgärder vidtas baserat på behov av vidmakthållande och livscykelanalys för objektet. Rollen IT-förvaltare är operativt ansvarig och säkerställer att de uppgifter som behöver genomföras inom IT-tjänsterna genomförs. I uppdraget ingår arbetsuppgifter så som:
·        Svara för att objektets tjänster levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer
·        Tar fram årlig förvaltningsplan och förvaltningsspecifikation i samverkan med verksamhetens objektledare
·        Ansvarar för att löpande följa upp och driva progress på godkända åtgärder i förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser.
·        Tar fram och säkerställer budget och prognos för IT driftrelaterade kostnader och vidmakthållande
·        Ansvarig för att förvaltningsobjektet bereder och planerar åtgärder utifrån beslutad målarkitektur
·        Ansvarar för den strategisk/taktiska-/operativa ledningen och uppföljningen av förvaltningsobjektet på IT
·        Leder och säkerställer att dagligt arbete bedrivs i enlighet med processer, rutiner och lagkrav för objektets IT-komponenter
·        Rapporterar avvikelser till styrgruppen
·        Leverantörssamverkan
·        Avtalsuppföljning och säkerställa nya avtalsuppsättningar
·        Deltar i implementering av den nya GIS plattformen och ansvarar för den IT teknisk kravställning
·        Säkerställer att förvaltning av GIS och Geodata motsvara IT riktlinjer
 Tidplan och omfattning
Start: 2021-08-23
Slut: 2022-03-30
Exakt omfattning:  40 timmar/vecka