Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Programledare (Refnr: 119)

Beskrivning av uppdraget

 
·        att vara delaktig i strategiarbete för kommande investeringar
·        att vara delaktig i uppbyggnaden av kommande investeringar
·        att vara delaktig vid osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen avseende tid och kostnad
·        att deltaga i avdelnings- och sektionsmöten samt erfarenhetsforum för programledare
·        att vid behov kunna bistå som mentor till program- och projektledare inom sektionen
För utpekat program inom Sektion Lokalbana Spårväg ansvara för:
 
·        att leda och följa upp programmet i det dagliga arbetet
·        att upprätta planering och strategi för arbetet på programnivå, identifiera behov av beslut och inriktningar
·        att upprätta Programplan samt tillse att den implementeras i programmet och de ingående projekten
·        att skapa en för skedet anpassad organisation samt säkerställa resurssättning av programmet
·        för programmets övergripande tidstyrning, kostnadsstyrning, riskhantering, ändringshantering och statusrapportering
·        att säkerställa programmets strategier avseende kvalitet, miljö och hållbarhet, arbetsmiljö och socialt ansvar
·        att fastställa en upphandlingsstrategi samt genomföra beslutade upphandlingar samt aktivt följa upp avtal med leverantörer
·        att aktivt följa upp de ingående projektens arbete och resultat
·        att säkerställa en god samordning mellan i programmet ingående projekt
·        att förbereda underlag och vara föredragande i programstyrgruppen
·        att bereda fram beslutsunderlag till sponsor, förvaltningschef och trafiknämnd
·        internkommunikation i programmet samt för extern kommunikation med programmets intressenter
·        att leda styrgruppsmöten med de berörda intressenterna
·        att säkerställa erfarenhetsutbyte med angränsande projekt och program
·        att bygga upp en programövergripande plan för överlämning till förvaltarorganisation
Som prognos kommer programledaren verka inom Program Tvärbanan under 2021-22, med förbehåll att detta kan komma ändras över tid till något av ovan nämnda program/projekt inom Sektion Lokalbanor Spårväg.
 
Oaktat begräsningen i ovan option kan avropsavtalet/uppdraget förlängas till dess att uppdraget är slutfört.
 
Omfattning: Uppdragets omfattning beräknas till ca 100 % av en heltidstjänst