Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Projektledare (Refnr:142)

Denna förfrågan avser en ersättning av nuvarande projektledare som kommer vara föräldraledig under hösten 2021 och våren 2022. Under hösten 2022 bedöms behovet av projektledarkompetens kvarstå, varför förfrågan sträcker sig till slutet på 2022.
 
God ledarförmåga, goda relationer och samverkan är nyckelord för att lyckas. Planering, uppföljning, ordning och reda, dokumentation och resursplanering är självklart av stor vikt.

I projektledningsuppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

 • Planera och driva projektet i enlighet med fattade beslut och ingångna avtal samt enligt TF:s Projekt- och programhandbok
 • Säkerställa leveranser inom projektets omfattning och tidplan
 • Resursplanera, bemanna och utveckla projektorganisationen
 • Arbeta aktivt med projektledningens kunskapsområden som integration, resurshantering, intressenthantering, riskhantering, tidplanering etc.
 • Förbereda och processleda avstämnings-, projektgruppsmöten och workshops samt analysera och bearbeta material och resultat från dessa
 • Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter
 • Bereda och förankra vägval för sponsorsbeslut
 • Företräda kunden i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete
 • Statusrapportera enligt överenskommen modell
 • Skriftligt dokumentera processen löpande – möten, workshops, e-postkorrespondens, kommunikation, utredningar
 • Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförda enligt projektbeställningen
 • Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport

Mottagande organisation utgörs av ett fortsatt eller nytt projekt, alternativt tas beslut om avbrutet eller pausat genomförande.
Uppdraget avser ca 40 timmar i veckan.
Option om utökning av uppdragets omfattning:
Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
 
Start: 2021-09-13
Slut: 2022-12-31
Ev. option på förlängning