top of page

Krav och processledare ID:202

Beskrivning av projekt

Projektet avser upphandling av tunnelbanetrafiken. Ett nytt trafikavtal för utförande av tunnelbanetrafik behöver upphandlas. Avtalet (E17) med nuvarande Trafikutövare (TU) för tunnelbanan, MTR, löper ut i november 2023 och kommer att förlängas till minst november 2024.

Inför upphandlingen har trafikförvaltningen genomfört en behovsanalys som beslutades i april 2019 och en planeringsstudie som påbörjades i augusti 2019 och beslutades i juni 2021.

För att säkerställa ett effektivt arbete och att inom rimlig arbetsbelastning hinna genomföra arbetet inom lagda tidsramar behöver upphandlingsprojektet inledas. Vikten av att inte försena projektstart är extra angeläget då E40 är en sällanförekommande upphandling, den största trafikdriftsupphandlingen som upphandlas hos trafikförvaltningen som består av hög komplexitet.

Upphandlingen E40 ska genomföras som förhandlat förfarande enligt lag om upphandling av koncessioner (LUK 2016:1147) och arbetet ska organiseras i projektform. E40 förhandsannonserades i enlighet med de krav som följer av EU:s Kollektivtrafikförordning (8 mars 2019.)

Beskrivning av uppdraget

Krav och processledaren för E40 är en central och viktig roll i projektet. Förutom projektledarkompetens, kompetens om offentliga upphandlingar och även teknisk kompetens om tunnelbana är även personliga egenskaper mycket viktiga. Krav och processledaren är en ledande befattning i projektet och E40 är en mycket viktig upphandling för trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen kommer därför att genomföra intervjuer för att hjälpa oss att ställa rätt frågor till konsulten/referenser gällande referensuppdrag. Ledaregenskaper, samarbete och förmågan att hantera komplexa frågor snabbt och systematiskt är viktiga egenskaper för rollen. Det är av yttersta vikt att resursen passar in i gruppen på ett bra sätt.

Projektet ska genomföras på sådant sätt att hänsyn tas till projektdeltagarnas arbetsmiljö där tidspress bedöms vara den främsta riskfaktorn.


Syfte och projektmål

Syftet med projektet är ingå ett nytt trafikavtal, som ger förutsättningar för utförande av tunnelbanetrafik till bästa möjliga affär, baserat på inriktningen av planeringsstudien. Syftet med projektet och därmed de långsiktiga effekterna av dess slutresultat är ett nytt trafikavtal för utförande av tunnelbanetrafik från och med tidigast november 2023. Inom ramen för behovsanalysen och planeringsstudien har mål för trafikaffären identifierats och formulerats.

Projektmål som ska nås inom projektet:

Genom upphandling i konkurrens ingå ett trafikavtal för E40 som stödjer uppfyllelse av affärsmålen under avtalstiden.

Ingå avtal senast 12 månader innan trafikstart.

Ingå ett trafikavtal med en sammantagen avtalskostnad som inte avviker mer än 20 % från förkalkylen för E40.

Genomföra överlämning av avtalen till förvaltande sektion i enlighet med överenskommen överlämningsplan senast tre månader efter ingångna avtal.

Upphandlingen E40 följer med särskilda omständigheter och följande aspekter som behöver beaktas och tas hänsyn till i samband med framtagning av detaljerad tidplan:

Krav på SUA-klassning 1 av anbudssökanden

Omfattande dokumentation 0ch hantering.

Sällan återkommande upphandling.

Även krav och processledaren kommer att behöva genomgå en SUA-prövning.

Krav och processledaren ska säkerställa att identifierade mål för trafikaffären beaktas i upphandlingen


15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page